Komunikaty

OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY KORNOWAC W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ NA ROK 2016 R.

OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY KORNOWAC W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ NA ROK 2016 R.
Data publikacji: 08 stycznia 2016

O G Ł O S Z E N I E

otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Kornowac w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Kornowac określone w uchwale Nr X.65.2015 Rady Gminy Kornowac z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

 

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

 I. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 74 000,00 zł. (słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące).

II. Zasady przyznawania dotacji:

    1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24-04-2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późniejszymi zmianami).
    2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
    3. Podmiot ubiegający się o udzielenie dotacji musi posiadać odpowiednie zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Gminy Kornowac, a zadanie winno być przedmiotem jego działalności statutowej.
    4. W przypadku gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie poszczególnych zadań, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.

W przypadku konieczności zmniejszenia dotacji w stosunku do wnioskowanej przez oferenta, nie będzie on związany ze złożoną ofertą. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.

    1. Warunkiem przekazania dotacji na rachunek bankowy jest zawarcie umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
    2. Wójt Gminy Kornowac może odmówić przyznania dotacji podmiotowi wyłonionemu w konkursie i podpisania z nim umowy w przypadku, gdy okaże się, że:

1) rzeczywisty zakres zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie;

2) podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych;

3) zostały ujawnione, nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 III. Termin i warunki realizacji zadania.

     1. Realizacja zadania może nastąpić w okresie od 15 lutego 2016 do 31 grudnia 2016 roku.
     2. Realizacja zadania musi obejmować okres po terminie podpisania umowy.
     3. Podmiot składający ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie rozgrywek sportowych w  2016 roku, powinien   posiadać niezbędne doświadczenie w organizacji tego typu zadań, zasoby osobowe oraz zasoby rzeczowe w postaci bazy materialno – technicznej lub też dostęp do takiej bazy, zapewniające wykonanie zadania.
     4 Pozostałe warunki realizacji zadań zostaną ujęte w wiążącej umowie.

 IV. Termin i miejsce składania ofert.

     1. Oferty należy składać na formularzu zgodnym z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15-12-2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania, (Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25) w sekretariacie Urzędu Gminy Kornowac ul. Raciborska 48, w terminie do 01 lutego 2016 r. do godziny 15:00.
     2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być opisana następująco: pełna nazwa i adres wnioskodawcy; tytuł zadania oraz adnotacja nie otwierać przed posiedzeniem komisji w sprawie otwarcia ofert.
     3. Oferta nie złożona we wskazanym terminie lub taka, która wpłynęła pocztą po terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.

 V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

     1. Otwarcie ofert nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
     2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa w składzie 3 osób, protokolarnie kwalifikując oferty do otrzymania dotacji. Komisja będzie brała pod uwagę w szczególności:

a) jakość oferty – nie będzie rozpatrywana oferta niekompletna, złożona na innym formularzu, nieprawidłowo wypełniona, bez podania sposobu kalkulacji poszczególnych rodzajów kosztów;

b) możliwość realizacji zadania przez oferenta – doświadczenie w realizacji danego typu zadań, zasoby rzeczowe i osobowe;

c) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, w szczególności w części, która ma być finansowana z dotacji, a także wysokość środków przekazanych od innych podmiotów;

d) wiarygodność finansową oferty – m.in. brak zaległości płatniczych wobec ZUS i urzędu skarbowego, sprawozdanie finansowe za ostatni okres sprawozdawczy;

e) rzetelność oferty – analiza i ocena realizacji zadań zleconych oferentowi w poprzednim okresie, w tym terminowość i jakość rozliczania otrzymanych dotacji.

    1. Dopuszcza się możliwość realizacji zadania publicznego w zakresie rozgrywek sportowych przez kilka podmiotów.
    2. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Kornowac, po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
    3. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kornowac oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kornowac.
   

VI. Realizowane zadania publiczne tego samego rodzaju i wielkość dotacji na ich realizację.

  • w 2006 roku – kwota 36 000 zł.
  • w 2007 roku – kwota 40 000 zł.
  • w 2008 roku – kwota 40 000 zł.
  • w 2009 roku – kwota 40 000 zł.
  • w 2010 roku – kwota 40 000 zł.
  • w 2011 roku – kwota 40 000 zł.
  • w 2012 roku – kwota 55 000 zł.
  • w 2013 roku – kwota 60 500 zł.
  • w 2014 roku – kwota 69 415,73 zł.
  • w 2015 roku – kwota 72 000,00 zł.

attach_file Załączniki

Powrót
`