Elektroniczna Skrzynka Podawcza Drukuj

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U. z 2005 r, Nr 200, poz. 1651) w Urzędzie Gminy Kornowac została uruchomiona elektroniczna skrzynka podawcza. Z pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny (weryfikowany za pomocą kwalifikowanego certyfikatu) mogą załatwić  sprawę bez konieczności osobistego stawiennictwa w Urzędzie, o ile przepisy obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.

 Aby używać Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP do korespondencji z Urzędem Gminy Kornowac należy:

1) założyć bezpłatne konto użytkownika na platformie www.epuap.gov.pl – a następnie zalogować się,

2) ze strony głównej platformy ePUAP przejść do zakładki Katalog Usług i wyszukać podmiot: Urząd Gminy Kornowac (Lista usług>wg podziału terytorialnego> Województwo Śląskie>Powiat raciborski>Kornowac ),

3) wypełnić formularz elektroniczny dostępny na platformie ePUAP i dołączyć niezbędne  załączniki. W sprawach w których wymagana jest opłata skarbowa – należy dołączyć potwierdzenie dokonania operacji bankowej, w którym „tytuł zapłaty” powinien jednoznacznie określać załatwianą sprawę,

4) podpisać formularz bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany w formacie Xades-Bes.

 Warunki organizacyjno-techniczne doręczania dokumentów elektronicznych :

1) Akceptowane struktury fizyczne dokumentów elektronicznych:

   - pisma w plikach o następujących rozszerzeniach: txt, doc, pdf, odt,

   - skany i obrazy w plikach o następujących rozszerzeniach: jpg, gif, tif,

   - powyższe pliki mogą być skompresowane przy pomocy następujących formatów programów pakujących: zip, rar;

2) Rodzaje nośników, na których można doręczać dokumenty elektroniczne:

    - dyskietka 3,5 “

    - pendrive z interfejsem USB2;

3) Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB;

4) Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Powrót
`