Deklaracja dostępności Drukuj

 DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Gmina Kornowac zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Kornowac

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-25

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2015-12-11

ZGODNOŚĆ

Strona internetowa http://kornowac.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia:  2021-03-29

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2023-03-09

Treści lub funkcje niedostępne:

  1. Na stronie znajdują się materiały publikowane przed wejściem w życie ustawy oraz pochodzące ze źródeł zewnętrznych.
  2. Część plików ( pdf, doc itp.) nie jest dostępna cyfrowo.
  3. Część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego.
  4. Mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą się otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.
  5. Mogą się zdarzyć sytuacje, w których tabele zostały użyte w sposób nieprawidłowy lub nie zawierają właściwej struktury.
  6. Mogą się zdarzyć sytuacje, w których nagłówki zostały użyte w niewłaściwy sposób.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Radosław Łuszcz , adres e-mail: sekretarz@kornowac.pl , telefon: 324301037.

Informacja zwrotna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Dostosowanie wejść do budynków

W budynku Urzędu Gminy znajdują się dwa wejścia od ulicy Raciborskiej 48. Przy głównych drzwiach wejściowych znajduje się domofon umożliwiający wezwanie obsługi celu udzielenia pomocy osobie niepełnosprawnej. Budynek Urzędu Gminy Kornowac nie jest wyposażony w windy, platformy czy podjazdy i w związku z tym osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach nie mają możliwości wejścia na wyższe kondygnacje. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku jest zapewniona tylko w sposób wizualny za pomocą tablicy informacyjnej. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych.

Dostosowanie korytarzy

Korytarze w budynku posiadają progi

Dostosowanie wind

Brak wind

Dostępność pochylni

Brak pochylni

Dostępność platform

Brak platform

Dostępność informacji głosowych

Brak

Dostępność pętli indukcyjnych

Brak

Dostosowanie parkingów

W bliskiej odległości od wejścia głównego do budynku znajduje się wyznaczone i bezpłatne pojedyncze miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku Urzędu Gminy może wejść osoba z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

W Urzędzie Gminy Kornowac nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online. Osoba niesłysząca, chcąca skorzystać z pomocy przy załatwianiu sprawy w Urzędzie Gminy Kornowac, powinna zgłosić taką potrzebę na co najmniej trzy dni robocze przed planowaną wizytą w naszym Urzędzie. Osoba ta powinna także wskazać z jakich form komunikowania się chce skorzystać: PJM - polski język migowy, SJM - system językowo-migowy, czy SKOGN - sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych. Zgłoszenia, potrzeby załatwienia sprawy w Urzędzie Gminy Kornowac, należy dokonać poprzez adres skrzynki mailowej urzad@kornowac.pl . Skorzystanie z usług tłumacza dla osoby uprawnionej jest bezpłatne.

Dodatkowe informacje

Deklaracja poprawy dostępności

Dokumenty cyfrowe typu PDF, DOC itp. nie są w pełni dostępne ze względu na ich ilość oraz sukcesywne doszkalanie pracowników, co skutkuje, iż na dzień wystawienia deklaracji nie jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo. Dokładamy wszelkich starań aby w najbliższym możliwym czasie wszystkie pliki były w pełni dostępne cyfrowo.

Powrót
`