Kontakt
Radosław Łuszcz
Urząd Gminy Kornowac
ul. Raciborska 48, 44-285 Kornowac
tel. 32 430 10 37 wew.103
e-mail sekretarz@kornowac.pl

Do zadań koordynatora do spraw dostępności oraz zespołu roboczego należy w szczególności:
1) wykonanie inwentaryzacji obiektów budowlanych oraz określenie minimalnych wymagań obiektów w zakresie zapewnienia ich dostępności,
2) identyfikacja potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,
3) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
4) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych,
5) monitorowanie działalności podmiotu, w zakresie analizy dokumentacji projektowej, obiektów i inwestycji gminnych w przestrzeni publicznej pod kątem zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
6) prowadzenie działań na rzecz promocji dostępności oraz zasad projektowania uniwersalnego,
7) przedstawianie Wójtowi Gminy bieżących informacji o podejmowanych działaniach w zakresie realizowanych zadań.

`