Komunikaty

Komunikat Starosty Raciborskiego o aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w Gminie Kornowac

Komunikat Starosty Raciborskiego o aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w Gminie Kornowac
Data publikacji: 04 lipca 2016

Racibórz, 20 czerwca 2016 r.

SG.272.2.2016

INFORMACJA

 

Działając na podstawie:

- art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U.  z 2015 r. poz. 520 z późniejszymi zmianami),

-  art.10 §1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. 2016 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami),

-  §80 ust. 1 pkt. 3 lit „b” Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa  z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 542 z późniejszymi zmianami),

Starosta Raciborski

 

informuje, iż rozpoczęły się prace geodezyjne związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, polegające na sporządzeniu projektu opisowo – kartograficznego ewidencji gruntów dla jednostki ewidencyjnej Kornowac, obręby ewidencyjne: Kobyla, Kornowac, Łańce, Pogrzebień i Rzuchów wraz z weryfikacją użytków gruntowych dla działek zabudowanych.

W procedurze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych wyłoniony został następujący wykonawca wymienionej wyżej pracy geodezyjnej:

  1. UNIMAP s.c. J. Bryk, D. Malcharek z siedzibą w Katowicach przy ul. Kossutha 11, 
  2. Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne VERTICAL Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach przy ul. Stodolnej 31,

             tworzącymi konsorcjum, reprezentowane przez UNIMAP s.c. J. Bryk, D. Malcharek.

W celu wykonania przedmiotowego zamówienia, w/w firma działa poprzez swoich przedstawicieli, którzy zgodnie z art. 13 ust. 1 przytoczonej na wstępie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, mają prawo m.in. do wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz wykonania niezbędnych czynności związanych z wykonywanymi pracami geodezyjnymi.  Prace będą prowadzone do grudnia 2016 r.

Po zakończeniu powyższych prac, projekt operatu opisowo - kartograficznego zostanie wyłożony na okres 15 dni roboczych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Raciborzu.

Informacja o terminie i miejscu wyłożenia zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia oraz ogłoszona w prasie o zasięgu krajowym.

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu przez okres 14 dni na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Raciborzu oraz w Urzędzie Gminy Kornowac.

Ponadto niniejszą informację udostępnia się Wykonawcy prac celem legitymowania się na gruncie.

 

 

 

Powrót
`