Komunikaty

Informacja KRUS dot. ubezpieczenia dzieci rolników od następstw nieszczęśliwych wypadków

Informacja KRUS dot. ubezpieczenia dzieci rolników od następstw nieszczęśliwych wypadków
Data publikacji: 20 października 2017


Dzieci rolników ubezpieczone
od następstw nieszczęśliwych wypadków!

            Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Adam Wojciech Sekściński pełniący równocześnie rolę Zarządu Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, zawarł z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych umowę grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób, objętych społecznym ubezpieczeniem rolników w pełnym zakresie.

            To kolejna taka umowa. Poprzednia obowiązywała do 13 października 2017 roku. Obecna także będzie ważna przez kolejnych 12 miesięcy, do 13 października 2018 roku i również jest finansowana przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

            Ponieważ ubezpieczenie ma charakter grupowy, rodzice nie muszą wypełniać żadnych formalności. Ubezpieczenie obejmuje dzieci z automatu. W razie wypadku lub choroby KRUS będzie potwierdzać zaświadczeniami, że w okresie obowiązywania polisy przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, poszkodowanego w następstwie wypadku, podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie (ubezpieczeniem emerytalno-rentowym oraz ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim) w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub był objęty tym ubezpieczeniem w okresie polisowym.

            Kto jest objęty ubezpieczeniem?

Ubezpieczenie obejmuje:

• dzieci (do ukończenia 16 roku życia) pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno jest objęte w pełnym zakresie ubezpieczeniem społecznym rolników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

• wyłącznie w zakresie ryzyka śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku – rodziców lub opiekunów prawnych ww. dziecka będących rolnikami, z którymi to dziecko pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym i którzy są objęci ubezpieczeniem społecznym rolników w pełnym zakresie w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Jak zgłosić roszczenia z ubezpieczenia

Można tego dokonać w różny sposób: telefonicznie za pośrednictwem infolinii (pon.-piąt. 8.00-18.00): pod numerem tel. 48 370 43 21; mailowo na adres: zgloszenia.krus@ubezpieczeniapocztowe.pl; pisemnie na adres: Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ul. Mickiewicza 19, 26-600 Radom.

Dane niezbędne do zgłoszenia roszczenia:

• nr polisy 1401 N 0000 0005,

• dane poszkodowanego: imię, nazwisko, PESEL, dane adresowe,

• data i miejsce oraz okoliczności zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego,

• opis doznanych urazów,

• numer telefonu do kontaktu w sprawie zgłoszonego roszczenia.

            Podstawą do wypłaty świadczenia jest przesłanie do ubezpieczyciela wypełnionego wniosku o wypłatę świadczenia (np. Formularza zgłoszenia roszczenia) wraz z dokumentami potwierdzającymi zajście zdarzenia.

            Formularz zgłoszenia roszczenia z tytułu ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników w pełnym zakresie można pobrać ze stron internetowych: www.krus.gov.pl, www.fsusr.gov.pl oraz www.ubezpieczeniapocztowe.pl.

            Informacje dotyczące ubezpieczenia dostępne są na stronach internetowych: www.krus.gov.pl, www.fsusr.gov.pl a także od poniedziałku do piątku pod numerem tel. 48 370 43 21(od 8.00 do 18.00).

            Ogólne Warunki Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników w pełnym zakresie dostępne są na stronach internetowych: www.krus.gov.pl, www.fsusr.gov.pl oraz www.ubezpieczeniapocztowe.pl.

            Pomoc w wypełnieniu formularza można uzyskać kontaktując się z Infolinią Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych pod numerem telefonu: 48 370 43 21 (pn.-pt. 8.00-18.00).

Zakres ubezpieczenia i wysokości świadczeń

 • Śmierć Ubezpieczonego dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku - 67 000 zł
 • Śmierć Ubezpieczonego dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku, który miał miejsce na terenie gospodarstwa rolnego - 100 500 zł
 • Śmierć Ubezpieczonego dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego - 80 400 zł
 • Śmierć Ubezpieczonego rolnika wskutek nieszczęśliwego wypadku - 6 700 zł
 • Wystąpienie u Ubezpieczonego dziecka trwałego uszczerbku na zdrowiu będącego skutkiem nieszczęśliwego wypadku (jeśli uszczerbek > 3%)  - 670 zł za 1% uszczerbku
 • Wystąpienie u Ubezpieczonego dziecka uszkodzenia ciała wskutek nieszczęśliwego wypadku, jeżeli nie przysługuje świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu - 670 zł (warunkiem wypłaty świadczenia jest hospitalizacja lub przyjęcie na SOR potwierdzone zaświadczeniem)
 • Porażenie Ubezpieczonego dziecka prądem elektrycznym lub piorunem - 1 340 zł (warunkiem wypłaty świadczenia jest hospitalizacja lub przyjęcie na SOR potwierdzone zaświadczeniem)
 • Zatrucie się Ubezpieczonego dziecka środkami chemicznymi, grzybami, salmonellą lub trującymi roślinami  - 1 340 zł (warunkiem wypłaty świadczenia jest hospitalizacja lub przyjęcie na SOR potwierdzone zaświadczeniem)
 • Pokąsanie, ukąszenie, pogryzienie, ugryzienie Ubezpieczonego dziecka przez zwierzęta (warunkiem wypłaty świadczenia jest hospitalizacja lub przyjęcie na SOR potwierdzone zaświadczeniem) - 670 zł
 • Oparzenie lub odmrożenie ciała Ubezpieczonego dziecka (jeśli uszczerbek > 3%) - 670 zł za 1% uszczerbku
 • Wystąpienie u Ubezpieczonego dziecka wstrząśnienia mózgu wskutek nieszczęśliwego wypadku - 2 680 zł
 • Pobyt Ubezpieczonego dziecka w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (jeżeli pobyt trwał co najmniej 7 dni) - 70 zł/dzień
 • Pobyt Ubezpieczonego dziecka w szpitalu w wyniku choroby (jeżeli pobyt trwał co najmniej 7 dni)  - 70 zł/dzień
 • Koszty leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Ubezpieczonego dziecka limit  - 2 500 zł
 • Koszty leczenia stomatologicznego następstw nieszczęśliwych wypadków Ubezpieczonego dziecka limit  - 2 500 zł
 • Koszty zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz środków pomocniczych dla Ubezpieczonego dziecka limit - 2 500 zł
 • Poważne zachorowanie Ubezpieczonego dziecka - 6 700 zł
 • Operacje chirurgiczne Ubezpieczonego dziecka będące skutkiem nieszczęśliwego wypadku - 6 700 zł
 • Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego dziecka sepsy - 13 400 zł
 • Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego dziecka wady wrodzonej serca - 13 400 zł.
Powrót
`