Komunikaty

Składanie oświadczeń przez podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne

Składanie oświadczeń przez podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne
Data publikacji: 01 lutego 2019

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1722), która weszła w życie z dniem 20 września 2018 r., wprowadziła obowiązek składania oświadczeń przez podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne:

  • wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w celu ustalenia wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Zgodnie z art. 269 ustawy - Prawo wodne: [Usługi wodne, za które pobiera się opłaty]:

1.  Opłatę za usługi wodne uiszcza się także za:

1) zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej;

2) wydobywanie z wód powierzchniowych, w tym z morskich wód wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego, kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu.

2.  Opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie ponosi się za jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód.

3.  Opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie ponoszą kościoły i inne związki wyznaniowe.

4.  Opłaty, o której mowa w ust. 1 pkt 2, nie ponoszą urzędy morskie.

 

Do uiszczania opłaty zobowiązane są zarówno osoby fizyczne jak i prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

  • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  • użytkownikami wieczystymi gruntów,
  • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, które na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 jakichkolwiek robót i obiektów budowlanych trwale związanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji doprowadziły do zmniejszenia tej retencji.

 

Wysokość opłaty za ww. usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej (art. 270 ust. 7  Prawo wodne).

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:

  1. bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;
  2. z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:
  • do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,
  • od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,
  • powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

 

W dniu 20 września 2018 r. w życie weszła zmiana Ustawy. Zgodnie ze znowelizowanym art. 552 ustawy – Prawo wodne, podmioty zobowiązane do ponoszenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji zobowiązane są składać stosowne oświadczenia Wójtowi Gminy za poszczególne kwartały. Oświadczenia należy składać Wójtowi Gminy w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału. Na podstawie złożonego oświadczenia tut. Urząd prześle stosowną informację z naliczeniem opłaty.

 

Zgodnie z art. 299 ust. 5.  Wpływy z tytułu opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej, o której mowa w art. 269 ust. 1 pkt 1, stanowią w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu właściwej gminy.

 

Oświadczenia za czwarty kwartał 2018 r. należy złożyć w terminie do 30 stycznia 2019 r.

 

Wzór oświadczenia w wersji elektronicznej – załącznik

attach_file Załączniki

Ikona pdf Oświadczenie pdf 190,44 kB
Powrót
`